3 Point kit - Forza 60 + Forza 60B + PavoTube 30C + grid + 120 Softbox + remote

3 Point kit - Forza 60 + Forza 60B + PavoTube 30C + grid + 120 Softbox + remote

1x 3 Point kit

1x Forza 60

1x Forza 60B

1x PavoTube 30C

1x Grid

1x 120 Softbox

1x Remote

@nbsp;