PDMOVIE LIVE PRO Thumb Wheel Controller Follow Focus Kit

2 kanals follow focus system perfekt til Steadicam, shoulder rig eller gimbal arbejde.

Technische Daten

Marke: Anderes Marke
Gesamt Wiederbeschaffungswert des Equipment: 8000
@nbsp;